11
Apr

Projekteerimise lähtedokumendid

Detailplaneering

Määrab piirkonna hoonestamise põhimõtted. Juhul kui puudub kehtiv detailplaneering, tuleb see koostada enne projekteerimise lähteülesande formuleerimist. Hajaasustuses ei ole detailplaneering nõutav ja projekteerimise aluseks on projekteerimistingimused.

Projekteerimisluba

Projekteerimiseks tuleb taotleda haldusorganilt nõuetekohane projekteerimisluba. Seda võib teha eskiisprojekti põhjal.
Projekteerimisloaga kaasnevad projekteerimistingimused (haldusorgani ja tehnovõrkude haldajate nõuded.)

Projekteerimise lähteõlesanne

Projekteerimise lähteülesande koostab tellija või meie. Projekteerimise lähteülesanne peab olema kooskõlas omavalitsusorgani poolt väljastatud projekteerimisloa ja projekteerimistingimustega, samuti kehtiva detailplaneeringuga.

Projekteerimise lähteülesande aluseks võib olla eskiisprojekt, millele on lisatud:

 • Tellija kirjalik heakskiit,
 • Tellija poolt eskiisprojektiga võrreldes soovitavate muudatuste loetelu,
 • Projekteerimisluba,
 • Projekteerimistingimused,
 • Muud kohustuslikud nõuded (Muinsuskaitselt, päästeametilt, tervisekaitsetalituselt)

Projekteerimise lähteülesande juurde kuuluvad:

 • Krundi geodeetiline alusplaan, millel näidatud ka välisvõrgud,
 • Krundi ehitusgeoloogiliste uuringute andmed,
 • Rekonstrueerimis- ja renoveerimistööde puhul ka:
  1) Olemasolevate hoonete inventariseerimisjoonised,
  2) Olemasolevate hoonete geodeetilise mõõdistamise andmed, sh vajumisvaatluste andmed,
  3) Olemasolevate hoonete tehnilise ekspertiisi andmed,
  4) Olemasolevate hoonete ehitusprojekt ja varasemate ümberehituste tööjoonised.

Projekteerimise lähteülesandes esitatud andmete muutmine või täiendamine hiljem, projekteerimise või ehitamise ajal, toob kaasa lisatööd ja -kulusid.

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729