22
Märts

Kütte ja Ventilatsiooni projekteerimine

Tehniline projekt

Määratletakse ligikaudne soojuse, jahutuse ja energia vajadus, samuti ruumide vajadus tehnoseadmete jaoks. Selgitatakse võimalused soojusenergia hankimiseks. Taotletakse soojusvarustuse tehnilised tingimused.
tehniline projekt annab võimaluse hinnata kütte ja ventilatsiooni lahenduse vastavust kehtivatele normidele ja eeskirjadele ning tellija soovidele. On aluseks põhiprojekti koostamisel.

Lähteandmed

 • Tellija poolt heaks kiidetud eskiisprojekt või arhitektuuriprojekt tehnilise projekti staadiumis (ruumijaotus, välispiirded, jaotus tuletõkkesektsioonideks), samuti tellija nõuded ruumide otstarbele ja eritingimused.
 • Tehnoloogilised plaanid ja lõiked koos põhiseadmete näitamisega, tehnoloogilised kahjustused ja kohatäratõmbed.
 • Asendiplaan
 • Projekteerimisluba koos soojusvarustuse tehniliste tingimustega.

Variantide võrdlus

Loetletakse võimalikud variantlahendused, näiteks: küttekehad seinal või põrandaküte, ventilatsioon jahutusega või ilma, õhu konditsioneerimine. Variante võrreldakse tehnilisest ja majanduslikust aspektist. Esitatu põhjal valitakse lõplik variant ja kooskõlastatakse tellijaga, vajadusel ka haldusorganitega.

Tehnilise projekti sisu:

 • Määratletakse kütte, jahutuse ja ventilatsiooni üldpõhimõtted.
 • Kavandatakse ühendus soojusallikaga
 • Arvutatakse hoone energiavajadus
 • Arvutatakse ventilatsiooni õhuhulgad.
 • Määratletakse väljuva õhu hajutamise ja ventilatsiooniõhu puhastamise vajadus
 • Vastavalt arhitekti ülesandele määratletakse mehaanilise suitsuärastuse vajadus.
 • Määratletakse tehnoruumide vajadus

Esitatakse: tehniline kirjeldus, millest selgub:

 • Küttesüsteemi põhimõte ja küttekehade paiknemine,
 • Ventilatsiooni põhimõte, süsteemide hulk ja võimsus, süsteemide teeninduspiirkonnad, õhu töötlemine,
 • Süsteemide ja põhiliste seadmete tehnilised parameetrid,
 • Torustike paiknemine
 • Tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus

Vajadusel esitatakse süsteemide paiknemise skeemid 1:200

Põhiprojekt

Põhiprojekt on peamiseks pakkumisdokumendiks. Pakkumine põhiprojekti staadiumis tagab kõigile osalejatele võrdsed tingimused.

Lähteandmed:

 • Tellija poolt heaks kiidetud tehniline projekt ja info selles vajalike muudatuste kohta,
 • Arhtektuurilise põhiprojekti põhijoonised (Plaanid, vaated, lõiked)
 • Konstruktsioonide põhiprojekti põhijooned (tarindite gabariidild ja materjalid)
 • Andmed piirdetarindite soojapidavuse kohta,
 • Andmed tehnoloogiaseadmete paiknemise kohta (Mõõtmetega joonised)
 • Andmed seadmetest eralduvate heitmete kohta
 • Andmed kohtäratõmmete vajaduse kohta
 • Andmed siseneva ja väljuva õhu puhastamise vajaduse kohta,
 • Erinõuded (müra, ekspluatatsioonireziim)
 • Asendiplaan, millel näidatud allmaavõrgud ja antud kaevude tabel.

Töö jaotus: Ehitis jaotatakse pakkumispakettideks (näiteks: katlaseade + küttesüsteem + ventilatsioonisüsteem + välisvõrgud).

Kavandatakse esitusviis.

Eelnevalt kooskõlastatakse tellijaga:

 • Pakkumispakettide loetelu ja kirjeldus,
 • Projekti köidete loetelu
 • Esitusviis (formaadid, CADi kasutamine)

Vajadusel täpsustatakse tehnilise projekti lahendust. Valitakse materjalid ja seadmete klass ning tüüp. Tootjafirmasid ei valita. Dimensioonitakse torustikud.

Esitatakse:

 • Töövõtu piiride määratlus, täpsustades kokkupuudted naabererialadega
 • Tehnilised nõuded kasutavatele materjalidele ja toodetele
 • Nõuded tööde kvaliteedile

Küte

Arvutatakse soojakaod läbi piirdetarindite ruumide kaupa. Valitakse küttekehad. Tehakse torustike hüdrauliline arvutus süsteemi takistuse ja läbimõõtude määramiseks.

Esitatakse:

 • Korruste plaanid 1:100 või 1:50, millel on tähistatud:
 • Ruumide Sisetemperatuur ja soojavajadus
 • Küttekehad
 • Torustikud ja püstikud
 • Nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile

Ventilatsioon

Täpsustatakse ventilatsiooni õhuhulgad. Täpsustatakse seadmete vajalikud parameetrid. Dimensioonitakse õhukanalid ja määratakse nende asukohad. Valitakse lõpp- ja reguleerelemendid. Arvutatakse süsteemide rõhukaod.

Esitatakse:

 • Korruste plaanid 1:100 või 1:50, millel on näidatud:
  a) Ventilatsiooniseadmete paiknemine,
  b) Ventilatsioonikanalite paiknemine, näidates lõpp- ja reguleerelemendid, tuletõkkeklapid, mõrasummutid, isolatsiooni liigi ja paksusse
  c) Õhukogused ruumides või lõppelemntides
 • Ventilatsioonikambrite plaanid 1:50 (kui neid ei ole võimalik näidata korruste plaanidel), millel on näidatud seadmete paiknemine
 • Süsteemide põhimõtteskeemid, millel on näidatud: kõik seadmed ja torustikud; reguleerarmatuur ; andurid ja mõõteriistad ; reguleer-, kontroll- ja alarmühendused
 • Ventilatsiooniseadmete loetelu koos tehnilise parameetriga:
  a) ventilaatorid, vajadusel mõõtmed, müratase, erinõuded materjalile ja plahvatuskindlusele
  b) klapid
  c) filtrid
  d) soojustagastid
  e) soojendus- ja jahutuspatareid
  f) niisutusseadmed
  g) mürasummutuid
 • Nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile.

Soojasõlm

Koostatakse põhimõtteskeem. Valitakse seadmed, sealhulgas mõõte- ja kontrollseadmed.

Esitatakse:

 • Soojasõlme plaan ja lõiked 1:50, millel näidatud seadmete ja põhitorustike paiknemine (mõõtmetega)
 • Põhimõtteskeem koos toimimiskirjeldusega, millel näidatud:
  a) kõik seadmed ja torustikud,
  b) reguleerarmatuur,
  c) andurid ja mõõteseadmed,
  d) Reguleer-, kontroll- ja alarmühendused,
  e) Soojuskoormused, temperatuurireziimid, soojusvahetite lubatavad maksimaalsed rõhulangud, süsteemide taksitused.
 • Põhiliste seadmete loetelu koos tehnilise parameetritega
 • Nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile

Katlamaja

Koostatakse lõplik põhimõtteskeem. Valitakse seadmed, sealhulgas mõõte- ja kontrollseadmed. Vajadusel koostatakse saastearvutus ja hangitakse saasteluba.

Esitatakse:

 • Katlamaja torustike põhimõtteskeem, millel on näidatud:
  a) kõik seadmed, sh toiteseadmed ja vee ettevalmistuse seadmed,
  b) torustike ühendused, näidates läbimõõdud
  c) sulg- ja reguleerarmatuur,
  d) kaitsearmatuur,
  e) näidikuga mõõteriistad,
  f) andurid
 • Katlamaja töökirjeldus, milles selgitatud seadmete seoseid ja blokeeringuid,
 • Katlamaja plaan ja lõiked 1:50, millel on näidatud seadmete ja torustike paiknemine
 • Seadmete loetelu koos tehniliste parameetritega
 • Katlamaja tehniline kirjeldus.

Juhul kui katlamaja projekt ei sisalda arhitektuurilist, konstruktsoonide, elektripaigaldise, nõrkvoolu, automaatika, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte ventilatsiooni ja/või kütusemajanduse osa, annab projekt vajalikud viited ja selgitused.

Töökirjeldused:

Projektis esitatakse seadmete ja materjalide parameetrid, mis tagavad nende sobivuse ehitamiseks ja ekspluatatsiooniks. Projektis määratakse tehnilised nõuded ning torustike ja seadmete paigalduskaugused tarinditest ja teistest kommunikatsioonidest. Määratletakse materjalide ja tööde nõutav kvaliteeditase, nõuded mõrasummutusele jms. Tootjafirmasid ei nimetata.

Tööprojekt

Koostatakse töövõtja tellimisel, lähtudes põhiprojektist. Kui töövõtja on valinud konkreetsed seadmed, siis kontrollitakse ja täpsustatakse seadmete ja süsteemide parameetreid, kinnitusi, lõppelementide ja puhastusluukide asukohti. Kõik muudatused tehakse põhiprojektile vastava detailsusega.

Küte

Esitatakse:

 • seadmete täpsustatud seadmete loetelu tabeli kujul
 • küttesüsteemi joonised 1:50
 • soojasõlme plaan ja vajadusel lõiked 1:20 või 1:50

Ventilatsioon

Esitatakse:

 • Seadmete täpsustatud loetelu tabeli kujul,
 • ventilatsiooni plaanid 1:50
 • Keerukate kohtade lõiked
 • Ventilatsioonikambrite lõiked 1:20 või 1:50

Jahutus

Esitatakse:

 • Täpsustatud seadmete loetelu tabeli kujul
 • Jahutustorustike plaan 1:50 või 1:100
 • Jahutusabregaatide ruumi plaan ja lõige 1:20 või 1:50

 

Küsi kindlasti kütte ja ventilatsiooni projekteerimise hinnapakkumist!

Helista 51 00 729 või saada e-mail siit


 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

A.M.T. Invest oü, amt invest oü, amtinvest.ee, projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, elumajade projekteerimine, projketeermine, ehituslik projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ja elumajade projekteerimine ning kanalisatsiooni projekteerimine, seega projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine A.M.T. Invest oü, amt invest oü, amtinvest.ee, projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, elumajade projekteerimine, projketeermine, ehituslik projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ja elumajade projekteerimine ning kanalisatsiooni projekteerimine, seega projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine A.M.T. Invest oü, amt invest oü, amtinvest.ee, projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, elumajade projekteerimine, projketeermine, ehituslik projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ja elumajade projekteerimine ning kanalisatsiooni projekteerimine, seega projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine A.M.T. Invest oü, amt invest oü, amtinvest.ee, projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, elumajade projekteerimine, projketeermine, ehituslik projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ja elumajade projekteerimine ning kanalisatsiooni projekteerimine, seega projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine A.M.T. Invest oü, amt invest oü, amtinvest.ee, projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, elumajade projekteerimine, projketeermine, ehituslik projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ja elumajade projekteerimine ning kanalisatsiooni projekteerimine, seega projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729