22
Märts

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse ja kanalistatsiooni projekt: Tehniline projekt

Määratletakse ligikaudne vee vajadus ja veetarbijate paiknemine hoones. Selgitatakse võimalused vee saamiseks ja kanaliseerimiseks. Taotletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused.
Tehniline projekt annab võimaluse hinnata veevarustuse ja kanalisatsiooni vastavust kehtivatele normidele ja eeskirjadele ning tellija soovidele. Tehniline veevarustuse ja kanalistatsiooniprojekt on aluseks põhiprojekti koostamisel.

Lähteandmed

 • Tellija poolt heaks kiidetud eskiisprojekt või arhitektuuriprojekt tehnilise projekti staadiumis. (ruumijaotus, hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks, veevõtuseadmete ja äravoolude paiknemine.)
 • Tuletõrje nõuded (kustutusvee vajadus).
 • Tööstushoonete puhul: tehnoloogilised plaanid ja lõiked koos põhiseadmete näitamisega; tehnoloogilised äravoolud; ligikaudsed andmed tehnoloogilise veevajaduse ja heitvee puhastamise vajaduse kohta; tehnoloogilised äravoolud.
 • Asendiplaan, millel näidatud välisvõrkude ja kaevude paiknemine.
 • Andmed pinnaste kohta.
 • Projekteerimisluba koos veevarustuse ja kanlisatsiooni tehniliste tingimustega.

Variantide võrdlus

Loetletakse võimalikud variantlahendused, näiteks: vannituba või dušširuum, üks või mitu pesemis- ja tualettruumi, basseiniga või ilma, lokaalse puhastusseadmetega või ilma, drenaažiga või ilma. Variante võrreldakse tehnilisest ja majanduslikust aspektist. Esitatu põhjal valitakse lõplik variant ja kooskõlastatakse tellijaga, vajadusel ka haldusorganitega.

Tehnilise projekti sisu.

Määratletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni üldpõhimõtted. Kavandatakse ühendused välistorustikega. Arvutatakse veevarustuse ja kanalisatsiooni vooluhulgad. Selgitatakse vee ja heitvee puhastamise vajadus. Määratletakse ruumide vajadus. Määratletakse välistorustike, puhastusseadmete, veemõõdusõlme paiknemine. Kavandatakse drenaazid ja sadevee äravoolud.

Esitatakse

 • Tehniline kirjeldus, millest selgub: torustike ja veetarbijate paiknemine; süsteemide hulk ja vooluhulgad; ühendused välistorustikega; tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus.
 • Erijuhtudel - süsteemide põhimõtteskeemid kogu hoone kohta ja/või paiknemisskeemid 1:200...1:100
 • Välistorustike plaanid (geodeetilisel alusplaanil).

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt: Põhiprojekt

Lähteandmed:

 • Tellija poolt heaks kiidetud veevarustuse ja kanalistatsiooni tehniline projekt ja info selles vajalike muudatuste kohta,
 • arhitektuurilise tehnilise projekti põhijoonised (plaanid, vaated, lõiked)
 • konstruktsioonide tehnilise projekti põhijoonised (tarandite gabariidid ja materjalid)
 • andmed tehnoloogiaseadmete paiknemise kohta (mõõtmetega joonised)
 • andmed seadmete veevajduse ja heitvee hulga ning saaste koha
 • andmed põrandaäravolude vajaduse kohta (tüüp, võimsus m3/h, mõõtmed, paiknemine)
 • andmed veerõhu kohta välistorustikus (rõhuseadmete vajadus)
 • andmed tuletõrjevee vajaduse kohta,
 • andmed sooja tarbevee vajaduse kohta,
 • andmed tarbevee ja heitvee puhastamise vajaduse kohta,
 • erinõuded (müra, ekspluatatsioonirežiim)
 • asendiplaan topoalusel 1:500, millel näidatud allmaavõrgud ja antud kaevude tabel.

Töö sisu

Ehitus jaotatakse pakkumispakettideks (näiteks: hoonesisesed tööd, välisvõrgud, drenaaz). Kavandatakse esitlusviis.
Tellijaga kooskõlastatakse:

 • Pakkumispakettide loetelu ja kirjeldus,
 • projekti köidete loetelu,
 • esitusviis (formaadid, CADi kasutamine)

Vajadusel täpsustatakse tehnilise projekti lahendust. Valitakse materjalid ja seadmete klass ning tüüp. Tootjafirmaisd ei valita. Dimensioonitakse torustikud.

Esitatakse:

 • Töövõtu piiride määratlus, täpsustades kokkupuuted naabererialadega (sh avade tegemine ja kinnitegemine, ankurdused ja kinnitused, tuletõkkekatted, viimistluskatted),
 • tehnilised nõuded kasutatavatele materjalidele ja toodetele
 • nõuded tööde kvaliteedile (sh. mõõtmete täpsused, paigaldustäpsused, viimistlus).

Põhiprojekt peab jätma vabaduse erinevate firmade toodete valikuks, lähtudes esitatud tehnilisest ja kvaliteedinõuetest.

Veevarustus

Esitatakse:

 • Korruste plaanid ja hoone lõiked 1:100 või 1:50, millel on näidatud: torustike paiknemine, nende vooluhulgad, materjalid ja läbimõõdud, veevõtuseadmete paiknemine, toruarmatuuri paiknemine, tühjendusventiilide ja õhueraldite paiknemine, isolatsioonide liik, materjal, paksus.
 • vajadusel plaanide ja/või lõigete detailid 1:20...1:50
 • nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile.

Veemõõdusõlm

Esitatakse:

 • torustike ja seadmete plaan ja vaated või lõiked 1:50 või 1:20
 • funktsionaalne skeem, näidates kõik seadmed ja armatuurid,
 • seadmete loetelu koos tehniliste andmetega,
 • nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile.

Kanalisatsioon

Esitatakse:

 • Korruste plaanid ja hoone lõiked 1:100 või 1:50, millel on näidatud: torustike paiknemine, nende vooluhulgad, materjalid, läbimõõdud ja kalded; veevõtuseadmete paiknemine; toruarmatuuri paiknemine; õhustuse paiknemine; isolatsioonide liik, materjal, paksus
 • vajadusel plaanide ja/või lõigete detailid 1:20... 1:50
 • seadmete loetelu koos tehnilise parameetritega,
 • nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile.

Välisvõrgud

Esitatakse:

 • plaan geodeetilisel alusplaanil 1:500, näidates torude materjalid, läbimõõdud, kõrgused, kaevud, puhastusseadmed.
 • Seadmete loetelu koos tehniliste parameetritega,
 • nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile.

Töökirjeldused

Projektis esitatakse seadmete ja materjalide parameetrid, mis tagavad nende sobivuse ehitamiseks ja ekspluatsiooniks. Projektis määratletakse tehnilised nõuded ning torustike ja seadmete paigalduskaugused tarinditest ja teistest kommunikatsioonidest. Määratletakse materjalide ja tööde nõutav kvaliteeditase, nõuded mürasummutavusele jms. Tootjafirmasid ei nimetata.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt: Tööprojekti.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti tööprojekt koostatakse tööettevõtja tellimisel temale vajalikus mahus. Tööprojekti koostamise aluseks on põhiprojekt. Kui töövõtja on valinud konkreetsed seadmed, materjalid ja tooted, siis kontrollitakse ja täpsustatakse seadmete ja süsteemide parameteetreid, kinnitusi,lõppelementide ja puhastuslukide asukohti. Kõik mõõtmed, samuti detailide ja külgnemiste joonised. Vajadusel esitatakse aksonomeetriajoonised, pikiprofiilid, tehnosüsteemide koondplaanid, detailid. Esitatakse tootejooniste tegemiseks vajalik info. Antakse täpsed nõuded ehituskvaliteedile. Juhul kui rakendatakse RYL kvaliteedinõudedid, esitatakse RYL tekstis nõutavad andmed.

Muud ehitusdokumendid

Koostatakse pärast teostusjooniste tegemist. Kasutamisjuhendis selgitatakse mittespetsialistile arusaadaval kujul tehnosüsteemide tööpõhimõtteid, käsitsemist, hooldamist, reguleerimist ja remonti. Koostamisel juhindutakse KH-kartoteegist.

Sisaldab:

 • süsteemide ja seadmete tehnilised parameetrid
 • andmed nii süsteemide kui ka üksikute seadmete kohta: asukohad, ligipääsud, tehnilised andmed, töörežiimid, hooldusintervallid,
 • seadmete passid,
 • juhised seadmete ja süsteemide kätsitsemiseks, reguleerimiseks, hoolduseks, ülevaatuseks, hooldusremondiks,
 • seadmete hooldusjuhendid ja hooldusgraafikud.

 

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

 

 

 

 

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729