11
Apr

Arhitektuuriprojekt

Eskiisprojekt

Arhitektuuriprojekt ilma tehniliste lahendusteta. Määratud tellijale hoonest ettekujutuse andmiseks.

Eskiisprojektis esitatakse:

 • arhitektuuriline idee
 • kavandatava ehitise sobivus keskkonda
 • hoone ligikaudne suurus
 • hoone esialgne ruumilahendus ja ruumide omavahelised seosed
 • arhitektuurilised nõuded ruumidele
 • nõutav kvaliteeditase
 • vajalikud ja võimalikud arenguperspektiivid
 • logistika lahenduse põhimõtted

Eskiisprojekti väljundid on:

A) Asendiplaan:

 • hoone paiknemine
 • vertikaalplaneerimise skeem
 • liiklusskeem
 • haljastuse skeem

B) Hoone:

 • Plaanid, vaated, lõiked 1:200
 • võimaliku ümberkujundamise skeemid.

Eskiisprojekt esitatakse minimaalses mahus. Eskiisprojekti tegemisel võrreldakse võimalikke lahendusvariante. Eskiisprojekti põhjal saab tellija teha tasuvusuuringu. Eskiisprojekti analüüsi põhjal koostatakse projekteerimise lähteülesanne.

Tehniline projekt

Määratud lähtedokumendiks põhiprojekti väljatöötamisel ja projekti kooskõlastamiseks haldusorganitega.

Lähteandmed:

 • Tellija poolt heaks kiidetud eskiisprojekt (kui eskiisprojekti ei tehta, siis tellija ettepanekud ruumijaotuse kujundamiseks ja nõuded hoone ekspluatatsioonikvaliteedile)
 • Projekteerimisluba
 • Andmed ehituskrundi kohta
 • Andmed naaberhoonete kohta
 • Andmed tehnoloogia projekteerijalt
 • Andmed konstruktsioonide ja tehnosüsteemide projekteerijatelt.

Määratletakse:

 • Eskiisprojekti juures loetletu
 • Hoone nõutav ohutustase - tulepüsivus ja jaotus tuletõkkesektsioonideks.
 • Evakuatsiooniteede paiknemine.
 • Projekteerimisel aluseks võetud keskkonna parameetrid (sisekliima).
 • Hoone nõutav eluiga
 • Nõuded piirdetarinditele.

Esitatakse:

 • Hoone arhitektuurijoonised 1:100...1:200
 • Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks.
 • Liiklusskeemid, evakuatsiooniskeemid.
 • Asendiplaani joonised 1:500...1:2000
 • Arhitektuuriosa seletuskiri.

Põhiprojekt

Lähteandmed:

Tellija ja haldusorgani poolt heaks kiidetud tehniline projekt. Töötatakse välja mõõtmetega plaanid ja lõiked, mis arvestavad konstruktsioonide mõõtmeid ja tehnosüsteemide paiknemist. Lahendatakse põhilised detailid. Täpsustatakse ehitustoodete tüüp, kuju, põhimõõtmed ja paiknemine ning materjalide ja toodete tehnilised ja esteetilised parameetrid, vajadusel viitega konkreetsele tootele.

Hoone kohta esitatakse:

 • Üldjoonised (põhiplaanid, vaated, lõiked) 1:50...1:100, millel on tähistatud ehitustoodete paiknemine,
 • Vajadusel põhijooniste üksikud fragmendid suuremas mõõtkavas
 • Oluliste detailide joonised 1:5...1:20
  a) Välispiirded (katus,fassaadid), näidates geomeetrilise kuju, pindade materjalid ja viimistluse,
  b) Sisepiirded, näidates materjalid ja pinnakatted
  c) Trepid
  d) Kõigi nähtavate pindade kuju ja materjal
  e) Põhilised külgnemised
 • Nähtavate pindade viimistluse kirjeldus, esitades tehnilised nõuded
 • Ruumide loetelu, näidates viimistluse liigi
 • Akustika nõuded ruumidele ja tarinditele,
 • Nõuded materjalide ja tööde kvaliteedile

Näidatakse kõiki mõõtmeid, põrandate kõrgused ja kalded,

Krundi kohta esitatakse:

 • Asendiplaani joonised 1:500...1:2000
  a) Üldjoonis
  b) Vertikaalplaneerimine
  c) Teed ja platsid
  d) Haljastus
 • Asendiplaani kirjeldus

Tööprojekt

Tööprojekti koostamise aluseks on põhiprojekti kõik osad. Tööprojektiga täpsustatakse põhiprojekti lahenduse detailid ja antakse juhised tööde tegemiseks. Tööprojekti tegemisel kontrollitakse naabererialade tööprojekti lahenduste sobivust arhitektuurikujundusega. Tööprojekti tegemisel valitakse konkreetse firma ehitusmaterjalid ja -tooted. Selle eelduseks on töövõtja valik enne tööprojekti tegemist. Joonistel esitatakse kõik vajalikud detailid, lähtudes põhiprojektis esitatud põhilistest detailidest. Esitatakse põhiprojektis näitamata mõõtmed, samuti detailide ja külgnemiste joonised. Antakse täpsed nõuded ehituskvaliteedile. Juhul kui rakendatakse RYL kvaliteedinõudeid, esitatakse RYL tekstis nõutavad andmed. Tööprojektis esitatakse lähteandmed ja nõuded tootejooniste tegemiseks, muuhulgas nõuded pindade faktuurile ja siledusele, värvusele, pinnakattematerjalidele, plaatkatte puhul plaadimustrile, käidavpindade puhul libedusele- karedusele ja puhastatavusele. Antakse juhised vuukide kujundamiseks.

Uste ja akende kohta esitatakse:

 • Gabariitmõõtmed ja tolerantsid,
 • Avatavus, avamissuunad, arvutuslik avamistsüklite hulk,
 • Klaaside, raamide ja piitade nõutav soojapidavus,
 • Nõutav helipidavus,
 • Nõuded klaaside värvusele, kiirgusläbilaksvusele ja peegeldavusele,
 • Nõuded sulustele

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729